Phrase of the Day

Photo by: Julia Dalnikova

Edit: Margo Gontar

Said by: Steven Tyler, Aerosmith